ehelse og helseteknologi

Arkitektur

Internasjonale helsestandarder kan være komplekse og er ofte designet for ulike bruksformål slik at de som implementerer systemene kan ha mange valg i hvordan og hvilke deler av standardene som implementeres. Det trengs derfor retningslinjer (guidelines) og arkitekturer for å få systemene til å fungere sammen.

Arkitekturen skal sikre at data kan utveksles, lagres og brukes når det er behov for det. En sentral ide bak arkitekturen er å skape en kjerneløsningen på grunnlag av standarder og moderne rammeverk som gjør at en rekke klientprogrammer kan kobles relativt enkelt.