ehelse og helseteknologi

Sverige

 

I Sverige er det landstingene (20) og fire regioner (Gotland, Halland, Skåne and Western Götaland) som har ansvaret for både spesialist- og primærhelsetjenesten. Landstingene er relativt selvstyrte i forhold til sentrale myndigheter i utforming og utvikling av helsetjenestene. Styring fra Sosial- og helsedepartementet utøves gjennom lovgivning, retningslinjer og årlige forhandlinger med Sveriges kommuner og landsting fellesorgan (SKL). Kommunenes (290) ansvar er knyttet til hjemmetjenester, tilrettelagte boliger og skolehelsetjeneste (omtrent som i Norge frem til 1984).

Sverige har en historie med gradvis sentralisering av ansvar, forvaltning og drift av eHelseområdet. Det siste var at CeHis og Inera i 2013 gikk sammen i en felles organisasjon med ansvar for både bestiller- og utføreroppdrag på vegne av landstingene og regionene. Den totale omsetningen for de to virksomhetene var 600 mkr i 2013, derav Inera 213 mkr. SKL har laget en ny handlingsplan for eHelse (2013-2018).

Den nye Inera AB har fire avdelinger – hvor noen av de mest relevante tjenestene er:

Marked og kommunikasjon: Feilmelding og support.

Arkitektur og infrastuktur som omfatter tjenester som Sjunet (helsenett), nasjonal katalog over virksomheter og personell HSA, og SITHS-kort for sikker identifisering.

Publikumstjenester: omfatter både en portal- og telefontjeneste for publikum, samt timereservasjon, fornying av resepter, elektronisk kommunikasjon med helsepersonell, tilgang til egen journal, mm.

Tjenester for helsepersonell: Nationell  Patientöversikt gir tilgang til journalopplysninger på tvers av landstingene. Pascal som er elektronisk multidose bestilling. Vårdhandboken.se inneholder metoder, praktiske råd och retningslinjer med helsepersonell som målgruppe.


Arkitektur

Den nasjonale IT-arkitekturen består av et helsenett, en tjenesteplattform og en nasjonal kjernejournal for utveksling av helseinformasjon på tvers av virksomheter.

Det har vært tradisjon med lokal og regional styring over IKT-prosjektene slik at det eksisterer et mangfold av EPJ-løsninger og standarder og arkitekturer. Det er i dag i gang en sterk konsolidering mot større regionale løsninger. Sveriges 3 største regioner gikk sammen i en felles anskaffelse for en IT-plattform med EPJ og PAS funksjonalitet både for primær- og spesialsithelsetjensten.

Hälsa för Mig er en personlig konto der du kan lagre dine egne helseopplysninger for å holde bedre orden på din egen helse. Målet er å skape en sikker og varig lagringsplass for alle dine helseopplysninger, men det er opp til hver enkelt hvilken informasjon som skal lagres og hvordan den kan deles. Tjenesten skal være kostnadsfri og frivillig. Hälsa för Mig skulle etter planen vært i drift fra 2016, men nå er målet at en begrenset versjon av tjenesten skal kunne åpnes i løpet av 2017.

Sverige jobber aktivt for å følge samme vei som Danmark og Norge og har valgt Continua som rammeverk for standarder og arkitektur for velferdsteknologi. Sverige følger prinsippene om at helseinformasjon skal utveksles via en SOA-orientert arkitektur kalt «Tjenesteplattformen». Continua guidelines vil etter hvert bli tatt i bruk.