ehelse og helseteknologi

Overordnet struktur og Big Data

Arkitekturen beskriver en overordnet logisk struktur og et felles begrepsapparat, hvordan rammeverket skal anvendes og realiseres. Den gir også rammer for leverandørenes produktutvikling og tilpasning til velferdsteknologiske tjenester i offentlig regi. Referansearkitekturen foreslår også hvordan eventuell journalverdig informasjon og informasjon som kan være av interesse for andre deler av helsetjenesten, skal indekseres og lagres for gjenfinning. På denne måten kan andre deler av helsetjenesten få oversikt over og tilgang til relevant informasjon for senere pasientbehandling og oppfølging av brukeren.

Velferdsteknologidata, særlig fra omsorgssiden, er fragmenterte og dataene ligger lagret ulike steder på sykehus, i kommuner, hos private tjenesteytere og hos innbyggeren selv. Dataene ligger i ulike siloer, men det er et stort potensial i å kunne få tilgang til og analysere dataene. Det er en teknisk og organisatorisk utfordring i å kunne integrere de ulike datakildene. På kort tid har vi fått nye muligheter med Big Data, men for å ta ut potensialet så trenger vi i enda sterkere grad enn før en arkitektur som vil gjøre dette mulig.

 

 

Finland har satt i gang et spennende prosjekt sammen med IBM og Dr Watson om å kunne analysere helsedata også fra velferdsteknologi. Nederland har et lignende initiativ på gang og flere land ser ut til å følge etter.

Det ser ut pr i dag at Continua er det eneste realistiske alternativet. Alle de spurte landene har eller ønsker å bruke rammeverket fra Continua/PCHA. Continua er under stadig utvikling og det er viktig at vi engasjerer oss i dette arbeidet sammen med andre nasjoner.

IHE XDS-arkitekturen som Continua legger opp til synes formålstjenlig for å dele og utveksle data med prinsippet om en index-server som holder rede på hvor dataene er lagret. IHE XDS tillater en arkitektur der dataene kan lagres lokalet, regionalt eller sentralt. Det er fra enkelte land stilt spørsmål om IHE XDS er en egnet arkitektur for store mengder data fra personlig helseteknologi, men det er vårt syn at disse problemstillingene best adresseres gjennom Continua.