ehelse og helseteknologi

Samhandlingsarkitektur

En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte, er at IKT-løsningene er basert på et felles sett av standarder.

Samhandlingsarkitekturen skal gi en overordnet beskrivelse av de ulike elementene som må på plass for å kunne kommunisere elektronisk, og hvordan disse elementene forholder seg til hverandre.

Dette stiller krav til både standardiserte begreper, meldingsformater og kodeverk.