ehelse og helseteknologi

Integrasjonsprofiler

IHE’s Integrasjonsprofiler er innrettet mot reelle problemområder, basert på arbeidsflyt og informsjonsutveksling. Integrasjonsprofilene illustrerer kravene til arbeidsflyt og utveksling av klinisk informasjon mellom IT-systemene.

Integrasjonsprofilene beskriver altså ulike problemstillinger – i forhold til arbeidsflyt og behov for informasjonsutveksling. Integrasjonsprofilene viser hvilken informasjon som må utveksles mellom systemene/applikasjonene for å sikre effektive løsninger og konsistente data.

Integrasjonsprofilene er velegnet som beskrivelse av hvilken grad av integrasjon som er påkrevd for å oppnå funksjonelle løsninger. I kraft av sin relativt klare fremstilling av utfordringer og tiltak, vil iintegrasjonsprofilene være et passende «brukergrensesnitt» mellom leverandør og bruker for å enes om hvilke krav som må og kan innfris.

Profiler i IHE

IHE lager ikke standarder, men velger hvilke standarder som skal brukes og utarbeider IHE-profiler som nærmere spesifiserer hvilke deler av standarden som skal brukes og hvordan den skal implementeres.

 

IHE RT (Radiation Technical Framwork)

IHE Technical Framwork er en ressurs for brukere, utviklere og iverksettere av helsetjenester for bildebehandling og informasjonssystemer. De definerer spesifikke implementeringer av etablerte standarder for å oppnå effektiv systemintegrasjon og deling av medisinsk informasjon. IHE TF utvides årlig og vedlikeholdes regelmessig av IHE tekniske komiteer.

 

IHE REM

IHE Radiation Exposure Monitoring (REM) Profil spesifiserer arkitektur og funksjoner for innsamling og distribuering av DICOM RDSR data. Den enkelte modualitet kan eksportere dosedata i et standard format. Et doserapporteringssystem kan spørre etter dose objekter eller eventuelt motta de direkte fra modualiteten eller et arkiv. Profilen beskriver hvordan doserapportering kan sendes til sentrale registre.  Profilen muliggjør en  automatisere doseinnsamlingen.

IHE REM har ikke profiler som spesifiserer nøyaktig format på rapporten eller hvilke analyser som kan gjøres.

Mange leverandører har produkter med IHE REM implementert og har demonstrert interoperabiliteten på IHE Connectathon.

 

Det vil være mulig også å automatisk trekke ut doseverdier fra DICOM RDSR-objekter og sette disse inn i radiologirapporter.

Dette er en integrasjonsprofil som spesifiserer detaljert hvordan stråling og dosedata som følge av røntgenprosedyrer blir utvekslet mellom bildesystemer, lokale dose informasjonshåndteringsystemer  og tverrinstitusjonelle systemer som dose registre. Dataflyten i profilen er ment å forenkle registrering av individuell informasjon om doser, samle dosedata knyttet til den spesifikke pasienten og å utføre analysen av befolkning.

Profilen beskriver bruken av relevante DICOM objekter (CT Dose SR, Projection X-Ray Dose SR). Profilen adresser doserapportering for bildebehandlingsprosedyrer utført på CT og projeksjonsrøntgen (Xray) systemer, inkludert mammografi.

 

IHE REM omfatter i dag ikke undersøkelser med PET eller SPECT eller implantering av radioaktive ioner. Stråleterapi dekkes heller ikke av IHE REM-profilen.

 

Radiation Exposure Monitoring (REM) forenkler innsamling og distribusjon av informasjon om beregnet stråling som følge av bildeprosedyrer.

REM profilen er basert på arbeidet gjort av DICOM for å støtte DICOM SR-maler  for doseovervåking av CT og projeksjonsgjennomlysning. Objektene dose kan behandles og vises akkurat som andre DICOM-objekter; de kan lagres, spørres, hentes, identifiseres og behandles.

Stråling rapporteringssystemer kan enten spørring for disse «dose objekter» med jevne mellomrom fra et arkiv, eller motta dem direkte fra modaliteter.

Strålingen rapporteringssystem er forventet å utføre relevant dose QA analyse og produsere relaterte rapporter. Arten av slike analyser og formatet på rapportene anses ikke et tema for standardisering og dekkes ikke i profilen.

Profilen beskriver også hvordan stråling rapporteringssystemer kan sende doserapportene til sentraliserte registrene som kan kjøres av profesjonelle foreninger eller nasjonale akkrediterings grupper.

Ved profilering automatiserte metoder, den profilen dose informasjonen som skal samles og vurderes uten å innføre en betydelig administrativ byrde på ansatte ellers opptatt med omsorg for pasientene.

IHE REM-profilen adresserer doserapportering for bildeprosedyrer for CT angiography, fluoroscopy, mammografi, CR, DR og vanlig X-ray. Den løser ikke gjeldende prosedyrer som nukleærmedisin (PET eller SPECT), strålebehandling eller implantert frø.

 

De eksakte detaljer i doseobjekter kan finnes i TID 10001 gjennom TID 10014 i DICOM PS 3.16 (se Radiation_Exposure_Monitoring #Specification).

Noen av de viktigste detaljene inkluderer:

 • Alle modaliteter
 • kVP, mA, kollimasjon, filtre, etc.
 • Pasienten/ordre/studie detaljer
 • CT
 • DLP, CTDIvol, effektive Dose (valgfritt)
 • Projeksjon X-Ray
 • DAP, Dose@RP, bildebehandling geometri, Fluoro Dose, Fluoro tid
 • Mammografi
 • AGD, inngangen Exposure@RP, komprimering, halv verdi Layer

 

I tillegg støtter profil kvalitetssikring (QA) av den tekniske prosessen (var dosen passende for prosedyren utført) på det lokale anlegget. Profilen støtter også informasjon til befolkningsanalyse og nasjonale registre.

IHE RO

IHE Radiation Oncology (RO) Technical Framwork er en profil som er tatt fram for å redusere tvetydighet slik at vi får grunnleggende interoperabilitet for utveksling av DICOM RT.

IHE RO er et dokument ferdig til høring og profilene skal prøves ut ved ulike sykehus flere steder i verden i 2016.

Den langsiktige målsettingen bør være at vi også i Norge følger DICOM RT, DICOM RO og IHE RO samt tilhørende standarder og profiler.

Nærmere informasjon: http://wiki.ihe.net/index.php?title=Radiation_Oncology

https://wiki.ihe.net/images/b/be/Bosch_ICCR_2010.pdf

http://www.ihe-ro.org/doku.php

 

IHE RO BRTO

Basic Radiation Therapy Objects (BRTO) er hovedobjektet som gjør utveksling mulig. BRTO løser vanskelige utfordringer som Multiple Image Series, Variable Slice Spacing og Dose Grid Spacing.

 

IHE Basic RT

IHE supplement 191

Patient Radiation Dose Reporting er under arbeid i IHE som supplement nr 191.

 

IHE muliggjør automatisk doseregistrering

Automatisk doseregistrering har mange fordeler:

 

Effektivitetsgevinst

Beslutningsstøtte

Informasjon

I de aller fleste medisinske prosedyrer som involverer stråling er den potensielle gevinsten for pasienten større enn den potensielle risikoen stråling utgjør.

 • Beregning av stråledosen på forhånd
 • Overvåke eksponeringer/retningslinjer
 • Etablere bedre prosedyrer og protokoller
 • Beregne hvordan teknikker og protokoller forholder seg til stråledose og bildekvalitet
 • Medvirke til så lave doser som mulig
 • Forståelse av helseeffektene av stråling