ehelse og helseteknologi

Norge

 

Arkitektur

Norge ved Helsedepartementet valgte i 2015 å slutte seg til Continua og velge Continua-rammeverket som grunnlag for sitt nasjonale arbeid med en referansearkitektur for velferdsteknologi. Planen i Norge er at Continua skal bli obligatorisk fra 2018.

Norge, sammen med de andre nordiske landene har vært aktive for å få FHIR inn som en del av Continua guidelines. HL7 FHIR er neste generasjon rammeverk for standardisering utviklet av HL7. Det er basert på ny WEB teknologi som skal være lett å lære og tilpasse til ulike behov.

Personlige helsedata skal være en del av pasientens samlede elektroniske journal. En nasjonal Hub ivaretar behovet for lagring av data. Ulike pilotprosjektet hvor dataene gjøres tilgengelig via Helsenorge.no er på gang.

Trygghetstelefon har vært en viktig del i det Nasjonale Velferdsteknologiprogram i Norge og for trygghetstelefoner så har Norge valgt å forholde seg til det svenske arbeidet med SCAIP og som senere ble til et arbeid innen CENELEC. Nasjonalt velferdsteknologiprogram anbefaler foreløpig SCAIP og HL7 FHIR. Den nye CENELC-standarden Cenelect TC79/WG4  (harmonisert med CEN/TC 431) for trygghetsalarmer vil etterhvert erstatte SCAIP/SS 91100). Continua har i sin portefølje en IEEE11073-standard[1] CEN/ISO/IEEE 11073 – 10471 som også dekker trygghetsalarmer, men den er bare tatt i bruk i begrenset omfang. Uk har brukt en egen standard BS EN 50134-5 2004 for Social Care Alarm.

Helsedirektoratet offentliggjorde nylig sin rapport med anbefalinger for tekniske krav til trygghetsskapende teknologi inklusive kravene til responssentre.

Rapporten gir anbefalinger på krav til:

  • Teknisk løsning hos tjenestemottaker
  • Pålitelig kommunikasjonsløsning mellom tjenestemottaker og responssenter
  • Responssenterløsning og teknisk driftsløsning
  • Informasjonsutveksling mellom responssenter og fagsystem/elektronisk pasientjournal

 

Formålet med rapporten er å utdype anbefalingene i IS-2402, «Arkitektur for Velferdsteknologi – anbefalinger for utprøving og faser for realisering» og å gi kommuner, leverandører og andre som skal implementere trygghetsskapende teknologi i tjenestene et felles grunnlag for å anskaffe og utvikle løsninger innenfor rammen av den anbefalte arkitekturen.


Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan

Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 tar utgangspunkt i Meld. St. 9 «Én innbygger – én journal» (2012-2013), hvor hovedmålet er å modernisere IKT-plattformen og arbeide for en felles løsning for helse- og omsorgssektoren.

​Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 består av tre dokumenter: