ehelse og helseteknologi

Finland

 

I Finland har kommunene ansvar både for primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste, i tillegg tannhelsetjeneste. Kommunal eldreomsorg og tilbud til funksjonshemmede er organisert under sosialtjenesten. Det var 320 kommuner ved utgangen av 2013, men en kommunereform er underveis. Da blir også helse og sosial slått sammen.

Primærhelsetjenesten i kommunene er organisert gjennom relativt store tverrfaglige helsesentre (150, derav 63 interkommunale), hvor mange også har senger (30-60) for innleggelse. Finland har likevel de senere år fått en mer sammensatt primærhelsetjeneste enn de andre nordiske landene. Situasjonen er nå at det offentlige, ved Kela (tidligere RTV i Norge), subsidierer både helsetjenesten i kommunene, private helsetjenester og en relativt stor og utbredt bedriftshelsetjeneste. Det er stor forskjell mellom de tre tjenestene i innhold og egenbetaling. Primærhelsetjenesten i kommunene har en «portvaktsfunksjon» overfor de offentlige helsetilbudene, men ikke de private. Spesialisthelsetjenesten er styrt og finansiert av kommunene og er organisert i 20 sykehusdistrikter. Selv om kommunene eier sykehusene, har spesialist- helsetjenesten som ellers i Norden en dominerende posisjon i forhold til primærhelsetjenesten.

Beslutningsmyndighet og utvikling på IKT-området virket komplekse. eHelse behov blir ivaretatt av sykehus hvert distrikt. I 10 av de 20 distriktene har sykehus og primærhelsetjeneste samme system. Det er bare to leverandører i markedet (Tieto og CGI). Planen er at det skal bli 5 eHelseregioner, samtidig som det bygges ut tjenester på nasjonalt nivå.

KanTa er et underbruk av KELA (svarer til Helfo/NAV). KanTa har ansvaret for drift av den nasjonale infrastrukturen, nasjonale registre og sikkerheten. Teknisk leverandør er Fujitsu og Finland baserer seg på HLA7. De viktigste nasjonale tjenestene så langt er:

 • Nasjonal pasientjournaldatabase som mottar og samler pasientopplysninger fra de virksomhetsbaserte journalsystemene. Foreløpig er dette ikke noe som tilsvarer en kjernejournal.
 • Testsenter med oversikt over godkjente systemer
 • eResept, samt en nasjonal legemiddeldatabase
 • Mine resept- og journalopplysninger
 • Et nasjonalt system for samtykkehandtering
 • Utsteding av ID-kort for helsepersonell, i samarbeid med folkeregistret

Finland har vært aktive i AAL[1] og har vært med på en rekke programmer, bl.a.:

 • WeCare
 • V2ME
 • SoMedAll
 • SILVER GAME
 • SENIOR ENGAGE
 • ASSISTANT
 • E-STOCKINGS
 • E-MOSION
 • COM’ON
 • AIB
 • LILY
 • JOIN IN
 • FAMCONNECTOR
 • EXPRESS TO CONNECT
 • AMCOSOP
 • SOFTCARE
 • HEAR ME FEEL ME
 • EMOTION-AAL
 • CARE
 • A2E2

Arkitektur

Den nasjonale IKT-arkitekturen tar utgangspunkt i en sterkt strukturert og sentralisert informasjonsmodell, interoperable EPJ-systemer og et nasjonalt arkiv for lagring av helseinformasjon; KanTa. Informasjon mellom lokale EPJ-systemer og fellestjenester utveksles i form av strukturerte dokumenter.

Finland har hatt ulike prosjekter innenfor personlige helseteknologi og velferdsteknologi bygd på ulike løsninger med standarder og rammeverk, men i 2015 besluttet Finland at Continua-rammeverket skulle være en del av HIT- rammeverket i sitt nasjonale prosjekt.

Region Helsinki har kjørt et stort prosjekt (Apotti) på anskaffelse av en felles IKT-plattform for helse- og velferdstjenester. Andre regioner er i gang med tilsvarende prosesser med felles systemer for helse- og omsorg/velferd.

Det Finske Taltioni-prosjektet ble startet i 2012 av 53 ulike organsisasjoner. Prosjektets mål var å lage et  privat sted, på samme måte som Microsofts HealthVault og Googles Helsearkiv,  hvor du kunne lagre dine personlige helseopplysninger.

Finland har vært det landet i Norden som har vært aktiv på å bruke HL7-standarden og er også i front for å bruke FHIR sammen med Continua. HL7  FIHR er blitt valgt som standard for å utveksle og lagre personlige helsedata registrert av brukeren og gjort tilgengelig for et offentlig helsevesen. «Well beeing», for eksempel personlige treningsdata blir også ivaretatt på samme måte.

 

Finlands personlige helseportal, «My Kanta», bygd på FIHR-arkitektur, åpner i løpet av 2017.

Finland inngikk våren 2017 et samarbeid med IBM om å bruke IBMs Dr Watson[2]-løsning for å analysere både offentlige og private helsedata og gi innbyggerne en bedre helsetjeneste. Finland er det første landet i verden som har gjort dette på nasjonal basis. Dette fordrer økt satsing på standardisering og arkitektur for helsedata for at dataene skal kunne bli tilgjengelige.

ACTIVE AND ASSISTED LIVING PROGRAMME: ICT for ageing well