ehelse og helseteknologi

DICOM Conformant Statment

Selv om ulike leverandører bruker DICOM-standarden så kan vi ikke være sikre på at interoperabiliteten med utveksling av bilder og røntgeninformasjon fungerer. Grunnen til dette er at vi ikke kan være sikker på at leverandørene har implementert de samme deler av standarden. For å sikre interoperabiliteten har DICOM innført DICOM Conformant Statements. I DICOM CS beskriver den enkelte leverandør hvordan standarden er implementert og hvilke deler av DICOM som er implementert.

 

Alle norske sykehus bruker i dag DICOM som en standard bak PACS-systemene, men likevel vet vi fra presse- og avisoverskrifter at utveksling av røntgeninformasjon og bilder ikke fungerer sømløst. En vesentlig del av problemstillingen er at DICOM-standarden er blitt implementert ulikt av de ulike leverandørene slik at ting som støttes på et sykehus ikke nødvendigvis støttes av systemene på et annet sykehus.

 

DICOM Conformance Statement  er et formelt dokument som beskriver hvordan et produkt forholder seg til DICOM-standarden .

Ved å sammenligne Conformance Statement fra  kunde og leverandør kan de avgjøre om utstyret kan utveksle data på riktig måte.

DICOM-standarden er kompleks slik at alle deler av DICOM-standarden ikke nødvendigvis er implementert av de ulike leverandørene.  Conformance Statement brukes for å være siker på at funksjoner man ønsker kan utveksles. I Strålevernets tilfelle så må vi være sikker på at alle leverandørene kan levere fra seg de nødvendige dosedata på riktig måte.

DICOM krever en minstefunksjonalitet for at røntgenbilder skal kunne utveksles, men for vårt bruk vil vi ha behov for data utover minstekravet.

Mange leverandører har sine Conformance Statement tilgjengelig og de må sjekkes med de krav som kunden (f.eks. Strålevernet) har til data som skal registreres.