ehelse og helseteknologi

Skottland

 

Arkitektur

Den nasjonal IT-arkitekturen består av en klinisk portal som presenterer informasjon fra de ulike IKT-systemene. Et nasjonalt PACS-system er på plass, men Skottland har ikke bygd ut et nasjonalt overgripende EPJ-system. I stedet har de satset på å bygge linker mellom eksisterende systemer.

Skottland har et kjernejournalsystem som henter data fra primærhelsetjenesten og gjør den tilgjengelig for lesing for de som har bruk for det. I utgangspunktet ble hele befolkningen lagt inn i kjernesystemet, men med mulighet for å reserverer seg.

Skottland var tidlig ute med velferdsteknologi, spesielt trygghetsteknologi for at folk kunne bo lengre hjemme. De første store pilotprosjektene ble startet opp for 15 år siden, men den gang hadde ikke Skottland noen nasjonal strategi eller nasjonal arkitektur for velferdsteknologi. De valgte derfor å overlate problemene med integrasjon, standarder og arkitektur til de enkelte leverandørene i de ulike prosjektene. Resultatet ble at de fikk løsninger som ikke kommuniserer med hverandre. Det er også store regional forskjeller på organiseringen av tjenestene.

I strategiplanen for 2020 Vision for eHealth er målet at innbyggerne skal kunne ha adgang til sin egen PHR – Personal Health Record og at innbyggerne selv kan legge til informasjon.

Skottland har en 24-timers tjeneste med helseråd, NHS24 med 2 store nasjonale responssentre som samarbeider med lokale leverandører av omsorgstjenester.

De lokale responssentrene, Community Alarm Telecare Service/Technology Enabled Care har som hovedhensikt å støtte innbyggerne med teknologi slik at de kan bo lengre hjemme. Boligene kan utstyres med mange typer sensorer og alarmer som f.eks. bevegelse/fall, røyk, dør, seng, temperatur osv. Dersom en alarm utløses går det en alarm til responssenteret som så tar aksjon for å hjelpe deg. Hjelpen kan skje via familie og venner eller en privat eller offentlig omsorgstjeneste som rykker ut. Hjelpen skal være tilgjengelig 24 timer om dagen 365 dager i året.

Skottland jobber i dag med flere prosjekter hvor de implementerer rammeverket og arkitekturen fra Continua. Continua er valgt i det store 3millonlives-prosjektet i UK.